Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.demoshop.estudio.cz, provozovaném obchodní společností Ing. Martin Fiala - eStudio.cz; IČ: 46362401, Evidující úřad společnosti: 360201 - Magistrát města Hradce Králové.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.
Odesláním vyplněné elektronické objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a tyto akceptuje jako závazné obchodní podmínky dodávky zboží prodávajícího.
Je-li kupujícím osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (tj. spotřebitel), pak uzavíraná kupní smlouva je typem spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 51a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění /dále jen Obč. zák./ a právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obč. zák.
Je-li kupujícím osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, pak právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění /dále jen Obch. zák.“)
Koupí zboží od prodávajícího nevznikají kupujícímu práva na užívání ochranných známek prodávajícího, obchodních názvů a firmy prodávajícího.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy jsou odvislé od výše ceny telekomunikačních služeb, které jsou kupujícímu poskytovány jejich poskytovatelem.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží z aktuální nabídky sortimentu prodávajícího, uvedeného na webových stránkách prodávajícího (viz www.demoshop.estudio.cz), které si kupující vybral a označil ve své elektronické objednávce.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží prodávajícího lze při použití elektronických prostředků objednat pouze na formuláři elektronické objednávky, který je k dispozici v českém jazyce na webových stránkách prodávajícího www.demoshop.estudio.cz.
Podmínkou pro splnění elektronické objednávky je vyplnění požadovaných údajů kupujícím v objednávkovém formuláři. Nebudou-li požadované údaje řádně vyplněny, nebude k takové neúplné objednávce přihlíženo.
Požadovanými údaji v objednávkovém formuláři se rozumí zejména:
- jméno, příjmení kupujícího, kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefonní číslo, adresa místa dodání)
- specifikace objednaného zboží a jeho počtu (v kusech)
- cena zboží (dle ceníku prodávajícího platného v den odeslání řádně vyplněné objednávky kupujícího na objednávkovém formuláři)
Kupující může před odesláním vyplněného objednávkového formuláře zkontrolovat jeho obsah a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat. V případě zjištění případných chyb při zadávání dat až po odeslání vyplněného objednávkového formuláře je nutno odeslanou objednávku stornovat dle článku IV. těchto obchodních podmínek.
Objednávka bude vyřízena co nejrychleji a nejefektivněji. Objednávka s požadovanými údaji je považována za návrh kupní smlouvy. O přijetí (závazném potvrzení) objednávky bude kupující informován prodávajícím e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
Kupní smlouva, na jejímž základě bude realizován prodej zboží prodávajícího kupujícímu, vzniká doručením závazného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, tzn. závazné potvrzení objednávky prodávajícím bude učiněno v českém jazyce.
V den, kdy bude zásilka se zbožím určeným pro kupujícího předána prodávajícím přepravci za účelem jeho doručení kupujícímu, obdrží kupující informační e-mail na e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Objednávka může být stornována pouze elektronicky a to na e-mailové adrese: info@demoshop.estudio.cz, kde musí být uvedeno číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího.

V. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela nebo i jen z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se s ním na dalším postupu.
V případě, že zákazníka nelze kontaktovat nebo nedojde k dohodě o dalším postupu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit - nepotvrdí závazné přijetí objednávky a kupní smlouva tak nevznikne, o čemž bude zákazníka informovat prostřednictvím e-mailu, který mu zašle na adresu, z níž byla elektronická objednávka odeslána (ev. na adresu uvedenou v elektronické objednávce).
V případě, že lze splnit jen část objednávky kupujícího, prodávající na takovou skutečnost upozorní e-mailem kupujícího, a pokud kupující e-mailem zpětně potvrdí prodávajícímu, že akceptuje splnění jen části své objednávky, pak vznikne kupní smlouva jen ohledně takto odsouhlaseného plnění.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 Obč. zák., je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (elektronicky), s výjimkou případů uvedených v § 53 odst. 8 Obč. zák., odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení musí být doručeno v uvedené lhůtě na adresu: www.demoshop.estuido..cz, Sehnoutkova 17, 503 04 Černožice nad Labem, spolu s číslem daňového dokladu (nákupního dokladu) a s uvedením čísla bankovního účtu kupujícího, na který má být kupní cena vrácena (za předpokladu, že byla zaplacena).
Kupující – spotřebitel je v případě odstoupení v uvedené lhůtě povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti jeho odstoupení od smlouvy na adresu: www.demoshop.estudio..cz, Sehnoutkova 17, 503 04 Černožice nad Labem.
V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a vrátit kupujícímu kupní cenu. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající kupujícímu vrací částku za balné a poštovné. V případě, že nebylo poštovné a balné u vráceného výrobku či zboží při dodání účtováno, nemá prodávající právo na jeho dodatečnou úhradu.
Neuvede-li kupující ve svém odstoupení číslo bankovního účtu pro účely vrácení kupní ceny, bude poukázána příslušná částka kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky na náklady kupujícího.

VII. DOPRAVNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží dle uzavřené kupní smlouvy je kupujícímu zasíláno pouze na dobírku, a to:
Česká republika:
a) expresní balíkovou přepravní službou PPL:
• Balík do 15 kg PPL ……….. 145,- Kč

b) obchodním balíkem prostřednictvím DPD.
• Obchodní balík do 15 kg … 145,- Kč
Slovenská republika:
a) obchodním balíkem prostřednictvím České pošty.
• Obchodní balík do 15 kg … 270,- Kč
Zboží je ve všech případech pečlivě zabaleno, aby nedošlo k jeho porušení. Doporučujeme kupujícímu, aby při převzetí řádně zkontroloval obsah zásilky a ujistil se, že nedošlo k porušení jejího obsahu.
Při nákupu zboží v rámci jedné objednávky v hodnotě nad - 2.500,- Kč - je POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA ! (vztahuje se pouze na ČR), při nákupu nad 2.500,- Kč v SR bude účtováno pouze ½ hodnoty poštovného – tj. 135,- Kč.

VIII. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, obvyklá dodací lhůta činí 2 - 7 dní.
V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky nebo je prodávající oprávněn postupovat dle článku V. těchto obchodních podmínek.
Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo přepravce. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.
Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení (na přepravu zboží do místa určeného kupujícím v jeho objednávce). V případě nepřevzetí objednaného zboží má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na balení a expedici zásilky, na přepravu zboží.
Všechny ceny v ceníku prodávajícího se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky na závazném objednávkovém formuláři. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, pokud není stanoveno jinak.
Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Poškozenou zásilku je kupující oprávněn odmítnout převzít. Převezme-li kupující od přepravce poškozenou zásilku, je povinen poškození namítnout (popsat) v potvrzení o převzetí zásilky od přepravce a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit e-mailem na adresu prodávajícího info@pohodove-bydleni.cz a poskytnout prodávajícímu doklad o převzetí zásilky s poznámkou o poškození zásilky.
Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

IX. PROVOZOVATEL E-SHOPU

 

eStudio.cz - divize pohodove-bydleni.cz

 

Ing. Martin Fiala
Mrštíkova 1122/40
Hradec Králové 50009
(areál Malšovická)

IČ: 46362401
DIČ:CZ7302060909

X. EXPEDICI ZBOŽÍ A ZÁKAZNICKÝ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

Sídlo firmy:

ROTEXIM akciová společnost
Sportovní 527
500 09 Hradec Králové

Výrobní závod:

Sehnoutkova 17
503 04 Černožice

IČ: 25272349
DIČ:CZ25272349

Telefon: 495 420 062 - 3
Fax: 495 420 064
E-mail: eshop@rotexim.cz